Code tính thần số học của số truyền vào

Nguyên tắc là sẽ cộng tổng tất cả các số trả về kết quả cuối cùng là số có 1 chữ số ngoại trừ số 11,22,33

Template này là tính thần số học của SĐT hoặc 1 dãy số bất kì nhé, nếu là ngày tháng năm sinh thì viết liền và bỏ dấu / hoặc dấu -

Ví dụ sinh ngày 10/10/1991 thì ghi là 10101991 trong node set nhé.

Link template tại đây

Last updated