Automation content bằng n8n + chatGPT + google sheet

Link template tại đây

Link video hướng dẫn xem tại đây

Last updated