Node trong n8n

Xem video bên dưới để hiểu rõ về node nhé.

Last updated