IF

IF là điều kiện rẽ nhánh, cách hoạt động dạng nếu ... thì ...

Trong node IF có phép so sánh để thực hiện các điều kiện rẽ nhánh. Node IF này dùng để rẽ nhánh các workflow mà bạn setup.

Last updated