Code

Code trong n8n dành cho các bạn muốn thực hiện tác vụ nào đó sâu hơn mà các node có sẵn của n8n không giải quyết được.

Thường phần code này sẽ được viết bằng Javascript và Python.

Ví dụ đây là đoạn code đơn giản để tính thần số học.

Phần code này sẽ giúp n8n mở rộng rất nhiều tính năng.

Last updated