SET

Node Set thường được dùng để:

  • Lưu tên biến và giá trị nếu giá trị cố định (tức là giá trị của biến không thay đổi trong workflow)

  • Lưu tên biến mới với những giá trị truyền từ các node trước đó về node set mục đích để cho tên biến gọn hơn và quản lý dễ dàng khoa học hơn

Last updated