HTTP Request

HTTP Request là thông tin được gửi từ n8n lên server để yêu cầu server tìm hoặc xử lý thông tin mà bạn muốn. Thường thì HTTP Request trong n8n dùng để kết nối ra hệ thống bên ngoài giúp workflow mang tính mở rộng cao.

Các phương thức của HTTP Request:

 1. GET:

Là phương thức được n8n gửi dữ liệu lên Server thông qua đường dẫn URL nằm trên thanh địa chỉ của Browser. Server sẽ nhận đường dẫn đó và phân tích trả về kết quả cho bạn. Một số đặc điểm chính của Post là:

 • Giới hạn độ dài của các giá trị là 255 kí tự.

 • Chỉ hỗ trợ các dữ liệu kiểu String.

 • Có thể lưu vào bộ nhớ cache.

 • Các tham số truyền vào được lưu trữ trong lịch sử trình duyệt.

 • Có thể được bookmark (đánh dấu rồi xem lại sau) do được lưu trong lịch sử trình duyệt.

 1. POST:

Là phương thức gửi dữ liệu đến server giúp bạn có thể thêm mới dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu đã có vào database. Một số đặc điểm chính của Post là:

 • Dữ liệu cần thêm hoặc cập nhật không được hiển thị trong URL của trình duyệt.

 • Dữ liệu không được lưu trong lịch sử trình duyệt.

 • Không có hạn chế về độ dài của dữ liệu.

 • Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu như: String, binary, integers,..

 1. PUT:

Cách hoạt động tương tự như Post nhưng nó chỉ được sử dụng để cập nhật dữ liệu đã có trong database. Khi sử dụng nó, bạn phải sửa toàn bộ dữ liệu của một đối tượng.

 1. PATCH:

Tượng tự như Post và Put, nhưng Patch được sử dụng khi phải cập nhật một phần dữ liệu của đối tượng.

 1. DELETE:

Giống như tên gọi, khi sử dụng phương thức Delete sẽ xoá các dữ liệu của server về tài nguyên thông qua URI. Cũng giống như GET, phương thức này không có body request.

 1. HEAD:

Gần giống giống với lại GET, tuy nhiên nó không có response body. Nói một cách khác, nếu sử dụng phương thức GET tới đường dẫn /Books thì sẽ trả về danh sách các sản phẩm, còn khi sử dụng HEAD tới đường dẫn /Books nhưng không nhận được danh sách các sản phẩm. Truy vấn HEAD hữu ích khi chúng ta sử dụng nó để kiểm tra API có hoạt động không do không có response body nên thời gian phản hồi nhanh hơn so với phương thức Get. Và thường được sử dụng để kiếm tra trước khi download file do cứ gọi đến api dowload sẽ download file nên thêm phương thức head vào nó kiểm tra xem api có đang hoạt động tốt không tránh down nhiều.

Last updated