Webhook

Webhook: hiểu đơn giản là nơi nhận thông tin được truyền từ hệ thống bên ngoài vào n8n. Từ đó webhook sẽ truyền thông tin quan các node để xử lý trong workflow để thực hiện quá trình làm việc.

Trong automation, có thể coi webhook là 1 trong những node quan trọng nhất vì rất nhiều workflow có node bắt đầu là webhook

Last updated