Wait

Wait dùng để tạm dừng các action của node phía sau. Hiểu đơn giản là đặt thời gian để các node phía sau chạy.

Node wait này dùng để làm giảm thời gian chạy của node nào đó, thường được dùng để hệ thống đỡ bị quá tải

Last updated