Send SMTP

Send SMTP dùng để gửi email qua cổng SMTP. Gửi email này bạn có thể dùng email brandname hoặc gmail cũng được

Last updated